Tájékoztató a felnőttképzést kiegészítő tevékenységekről

FELNŐTTKÉPZÉST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEINK

Általános elvek:

A felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás az a tevékenység az Fktv. alapján, amely a felnőttképzésben folytatott képzések egyénre szabott kialakításának elősegítésére, a képzés hatékonyságának javítására vagy a munkavállalás elősegítésére irányul.

Kiegészítő tevékenységek:

 • előzetes tudás mérése, beszámítása
 • előzetesen megszerzett tudás beszámítása
 • bementi kompetenciamérés
 • képzési szükségletek felmérése,

A felnőttképzési szolgáltatások bevezetésével az egyént segítjük bekapcsolódni a képzési folyamatba, támogatjuk foglalkoztatást elősegítő képzésben való eredményes részvételében, illetve felkészítjük a munkaerőpiacon való sikeres szereplésre.

A felnőttképzési szolgáltatások azt a célt szolgálják, hogy az egyén a munkaerőpiacon kedvezőbb pozícióba kerüljön, illetve a rendelkezésre álló szolgáltatások igénybevételével problémái megoldásához segítséget kapjon. Ennek érdekében intézményünk igény szerint biztosítja szolgáltatásait általában a felnőtteknek, illetve a képzésben résztvevőknek.

 • Előzetes tudás mérése, előzetesen megszerzett tudás beszámítása

Az előzetesen megszerzett tudás felmérésének célja a jelentkező korábban megszerzett ismereteinek, készségeinek és gyakorlati tapasztalatainak a megvizsgálása és értékelése, illetve ezek összevetése a kiválasztott képzés során megszerezhető kompetenciákkal, képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegységek követelményeinek teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni.

Az előzetes tudás beszámítása az előzőleg megszerzett képesítés dokumentumaiban (diploma, leckekönyví) bizonyítható ismeretek és az adott képzés összehasonlításával és annak elfogadásával is történhet.

A tudás beszámítása a tanórák látogatása és vizsgák alól felmentést adhat, a tanulmányidő rövidítését nem jelenti.

A tanfolyamra jelentkező a jelentkezési lap megfelelő rovatában kérheti, hogy egy bemeneti mérés eszközével mérjük az előzetes tudás szintjét. Erre a  képzés első óráiban kerül sor, szóbeli, néha írásbeli munkával ill. az oktatási dokumentumokban található tanulmányi eredmények beszámításával . A felmérést a felnőttképző vezetője vagy az oktató végzi.

Az eredménytől függően és a képzés egyéb feltételeinek figyelembe vételével a jelentkező felmentést kaphat a tanfolyam egyes részeinek látogatása alól.

 

 

 • Bemeneti kompetenciamérés

 

A képzés megkezdéséhez szükséges kompetenciával való rendelkezést igazoló dokumentum hiánya esetén annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező birtokában van-e azoknak a kompetenciáknak, amelyek a képzés megkezdéséhez és annak sikeres elvégzéséhez feltétlenül szükségesek. Amennyiben igen a képzésre jelentkező bekapcsolódhat a képzésbe.

A bemeneti kompetenciamérést a képzés megkezdése előtt a felnőttképző vezetője vagy az oktató végzi.

A szolgáltatás térítésmentes

  

 

MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLTATÁSOK    (Szolgáltatások „FÜL” alá)

FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK

 • Képzési szükségletek felmérése és felnőttképzési tanácsadás

Ezt a szolgáltatást a tanulás iránt érdeklődő akkor veheti igénybe, ha arra kíváncsi, hogy számára mely képzések felelhetnek meg az ő személyes előképzettsége, korábban megszerzett szakmai tapasztalatai, egyéni élethelyzete, érdeklődése és munkaerő-piaci helyzete alapján.

A tanácsadási folyamat egyénre szabott, a jelentkezőnek módja nyílik megismerni a számára megfelelő tanfolyamokat, az azokon megszerezhető kompetenciákat és szakképesítéseket.

A képzési tanácsadás szolgáltatást jelentkezési lap megfelelő rovatában kérheti.

A tanácsadást a felnőttképző vezetője végzi.

 • Elhelyezkedési tanácsadás

A szolgáltatás célja, hogy az igénybe vevő később egy olyan jövőkép, pályaterv kialakítására legyen képes, amely érdeklődésének, képességének és személyiségének megfelel. Megrendezésére Résztvevői igény szerint kerül sor.

 • Pályaorientációs tanácsadás

Ezt a szolgáltatásunkat azoknak a partnereinknek ajánljuk akik különböző okok miatt – a szakmaválasztásban – nehezen döntenek vagy dönteni képtelenek. Nekik szeretnénk segíteni  annak a szakmának vagy foglalkozási iránynak a felkutatásában, amely személyükhöz, tudásukhoz, egyéni igényeikhez a legjobban illeszkedik.

Intézményünkben a pályaorientáció egyfelől része a képzésnek – érdeklődünk partnereink képességeiről, elhivatottságukról, esetleges továbbtanulási szándékukról – másfelől, mint önálló tevékenység is megjelenik. Ez esetben részletesebben szólunk a szakmai követelményekről, magatartási mintákról, viselkedésről illetve igyekszünk minél több információt adni a választott szakmáról, annak előnyeiről és hátrányairól.

 • Pályakorrekciós tanácsadás

Ezt a szolgáltatásunkat azoknak a partnereinknek ajánljuk akik az eredeti szakmájukat különböző okok miatt nem folytatják. Ezzel a szolgáltatásunkkal olyan új pálya kiválasztásában szeretnénk segíteni, amely érdeklődésüknek, végzettségüknek, képességeiknek, adottságaiknak megfelelnek. A kiválasztáskor tekintettel vagyunk az elhelyezkedési lehetőségekre.

A felmérést változóan, szóban illetve írásban tesszük meg. A felmérés eredményeként a részvevő számára egy konkrét szakma, szakmacsoport vagy foglalkozási irány jelenik meg.

 • Álláskeresési tanácsadás

 

A tréningre vonatkozó igényét a képzésre jelentkező a jelentkezési lapon rögzítheti.

Az elhelyezkedési tanácsadás során segítjük a tanácsot-kérőt önmaga megismerésében, érdeklődésének, ambícióinak képességeinek feltárásában. Megadjuk azokat az információkat, amelyek elősegítik az egyén karriercéljainak megvalósítását, a megfelelő
munkahelyválasztást. Törekszünk behatárolni a valós és potenciális munkalehetőségeket, munkahelyeket, amelyek részt vevő jövője szempontjából fontosak lehetnek.

Az elhelyezkedési tanácsadást az igények felmérése alapján a felnőttképző vezetője vagy az általa megbízott oktató nyújtja a képzés befejezését megelőzően.

 • Mentálhigiénés tanácsadás

A tanácsadásra vonatkozó igényt a képzésre jelentkező – a jelentkezési lapon rögzítheti, a képzésben részt vevő pedig a képzés során felmerülő igényét a felnőttképző vezetőjének kell írásban jelzi.

A mentálhigiénés tanácsadás célja az egészséges lelki élet kialakítása és megtartása. A mentálhigiénés szakember segítségként mobilizálja a személy (kliens) saját lelki erőforrásait. A kliens és a tanácsadó (segítő) együtt tűzi ki a célt, a tanácsadó kérdéseivel, illetve rendelkezésére álló speciális módszerekkel segíti, kíséri a klienst az úton. A tanácsadás jellemzően tartós változást eredményező hosszabb folyamat.

A tanácsadást a felnőttképző vezetője végzi.

 

 • Tanulástechnikai tanácsadás

A képzésre jelentkező tanácsadásra vonatkozó igényét a jelentkezési lapon, a képzésben már résztvevő is írásban jelenti a felnőttképző vezetőjének.

Tanulástechnikai tanácsadás célja, hogy az igénylő segítséget kapjon tanulási módszereinek bővítésében, támogatást nyerjen az egyéni tanulási stratégiája kialakításában.

A tanácsadás történhet egyéni vagy csoportos formában, az igénylő/igénylők kérésének megfelelően. A tanácsadás érinti a

 • tanulást befolyásoló külső, belső és lelki (képességek, készségek, motiváció, érdeklődés, elvárások) tényezőket,
 • a tanulási módszerek, eszközök szerepét a hatékony tanulásban,
 • az írás, olvasás, szövegértés, elemzés, visszaadás problémáit, az egyes készségek fejlesztését,
 • a modern technikai eszközök tanuláshoz való használatának előnyeit, veszélyeit,
 • a sajátélményű tanulás, a a terepen való szakmai tanulás témakörét valamint a
 • vizsgadrukkot és kezelését.

Az egyéni igények megbeszélésre is lehetőséget biztosít a tanácsadás.

 

VALAMENNYI SZOLGÁLTATÁSUNK INGYENESEN KAPCSOLÓDIK A KÉPZÉSEKHEZ, A PARTNER, A JELENTKEZŐ IGÉNYEIHEZ IGAZODVA.

Kapcsolat

Székhely:

7761 Kozármisleny, Toldi u.  42.

dr. Mikli Éva ügyvezető, szakmai vezető

Telefon:

fel