Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

TINKTÚRA Betéti Társaság (Nyilvántartásba vételi szám: E-001040/2015)

Tájékoztatónkat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Továbbiakban: Rendelet) és az információs ön rendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján készítettük.

A TINKTÚRA Betéti Társaság., mint adatkezelő (továbbiakban: Társaság) számára nem csak fontos, de kötelezettség is ügyfelei személyes adatainak védelme.

A személyes adatait kizárólag a képzések megvalósításához, felnőttképzést kiegészítő tevékenységekhez, valamint a képzést követő vizsgaszervezéshez használjuk fel.

A weboldalunk használata során csak személyes adatnak minősülő információkat adjon meg, egyéb adat felesleges a szolgáltatásaink nyújtásához.

Az adatokat Öntől kapjuk, azok valódiságáért Ön felel. Az Ön által megadott információkért, illetve azok pontosságáért és valóságtartalmáért semminemű felelősséget nem vállalunk.

A Társaság az ügyfelei személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Társaság a vonatkozó jogszabályok előírásait maradéktalanul betartva tartja nyilván és kezeli az Ön adatait.

Kapcsolódó jogszabályok:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet)
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
 1. AZ ADATKEZELŐ (Társaság) ADATAI
A Társaság neve: Tinktúra Oktatási, Egészségügyi és Gazdasági, Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: HU-7761 Kozármisleny, Toldi u. 42.
Cégjegyzékszám: 02-069-071751
Adószám: 21857876-1-02
Számlavezető bank: UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Honlap: http://www.humanszolgaltatas.hu
E-mail cím: miklieva55@vipmail.hu, kepzesikozpont@gmail.com
Telefonszám: 06-72/371-920     +36-30/576-1313
 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
 1. AZ ADATKEZELÉS LEGFONTOSABB ELVEI
 2. A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 3. A célhoz kötöttség elve: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 4. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból v agy statisztikai célból történik.
 5. Adattakarékosság elve: az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk;
 6. Pontosság: az adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.
 7. Korlátozott tárolhatóság: tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
 8. Integritás és bizalmas jelleg elve: ez tömören megfogalmazza a rendelet hatálya alá tarozók adatbiztonságot érintő feladatait: „a személyes adatok „kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, – az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, – véletlen elvesztésével, – megsemmisítésével vagy – károsodásával szembeni védelmet is ideértve”
 9. Elszámoltathatóság elve: azt jelenti, hogy: – az adatkezelő felelős az előbbi elveknek való megfelelésért, – továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.
 10. Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.
 11. ADATKEZELÉSI ALAPINFORMÁCIÓK
 • Az adatkezelés célja: Társaságunk a weboldal működtetése során az oldalon jelentkező/regisztrált személyek részére megfelelő szolgáltatást nyújthasson.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása.
 • Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal jelentkező/ regisztrációs felhasználói.
 • Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul töröljük, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult.
 • Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és az adatvédelmi szabályzatunkban megjelöltek.
 • Amennyiben Ön igénybe kívánja venni a regisztráció nyújtotta előnyöket, a weboldalon elérhető szolgáltatásunka, szükséges a kért személyes adatok megadása. A személyes adatokat megadásra nem köteles, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.
 • A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e – mailben, telefonon vagy levélben az 1. pontban megadott elérhetőségi lehetőségeken.
 1. ÖNNEK AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:
 2. A legfontosabb joga az átlátható tájékoztatáshoz, kommunikációhoz való jog: Társaságunknak az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó minden információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az Ön kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az Ön személyazonosságát. Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli.
 3. A jogai gyakorolásához való jog: A Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni köteles a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. (Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelyről az Ön tájékoztatnunk kell.)
 4. A hozzáférési jog: Ön jogosult arra, hogy a Társaságunktól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.
 5. A helyesbítéshez való jog.
 6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén jogosult arra, hogy kérésére a Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül törölje a önre vonatkozó személyes adatokat. Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését.
 7. Zároláshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.
 8. Az adatkezelés korlátozásához való jog.
 9. A tiltakozáshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e – mailben tájékoztatjuk.
 10. Az adathordozhatósághoz való jog: A Rendeletben írt feltételekkel Ön jogosult arra, hogy az önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 11. A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán, vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
 12. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: ——-(A Társaságunk nem végez ilyen tevékenységet!)
 13. Tájékoztatáshoz az Önt érintő adatvédelmi incidensről: Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Társaságunknak indokolatlan, késedelem nélkül tájékoztatnia kell Önt az adatvédelmi incidensről.
 14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog).
 15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.
 16. Az Társaságunkkal, mint adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.
 17. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség: Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse Társaságunkat, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreállítsuk a jogszerű állapotot. Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

URL: http://naih.hu

 1. Az igényének érvényesítésére, illetve a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogviták esetére bírósági utat is igénybe vehet, a bírósági hatáskörökkel és illetékességgel kapcsolatosan a birosag.hu honlapon tájékozódhat.

Az Ön kérelmére haladéktalanul, de – a 8. pontban jelzett határidő kivételével – legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e – mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

 1. WEBOLDALON TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS/REGISZTRÁCIÓ:

Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel

A regisztrációs adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása

Kezelt adatok köre, az adatkezelési adatok konkrét célja:

Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cégnév Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

E – mail Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.

Regisztráció időpontja: Technikai információs művelet.

IP cím: Technikai információs művelet.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik.

 1. SÜTIK (COOKIE-K)

A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldalunk küld az Ön eszközén (számítógép, tablet, mobil stb.) futó böngészőnek, hogy az eltárolja – a látogatás tényét és idejét – így később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

A cookie-k a böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt.

Önnek lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal látogatói.

Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja:

amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van, az Ön hozzájárulása nem szükséges,

egyéb esetekben a hozzájárulását a weboldalon felugró ablak kipipálásával adhatja meg.

Az adatok köre: a látogató által használt IP cím, a böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (pl.: beállított nyelv), látogatás időpontja, a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás, művelet, kattintás egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: a sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 1. ADATFELDOLGOZÓ
IT szolgáltató adatfeldolgozó adatai:
Cégnév: CYBER MAGIC Bt.
Székhely: 7632 Pécs, Aidinger János u. 7.
Cégjegyzékszám: 02-06-073903
Adószám: 22594448-2-02
Honlap: https://www.cybermagic.hu/
E-mail cím: magician@cybermagic.hu
Telefonszám: 06-20/462-9234

 

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása

Az adatkezelés jogalapja: az Ön személyes hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés

A kezelt adatok köre: az érintett által megadott személyes adatok. Az Ön által megadott adatok: a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerveren vannak tárolva.

Az adatokhoz hozzáféréséhez jogosultak: munkatársak, illetve a szoftvert üzemeltető munkatársak.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje: az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Ön szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait.

Kapcsolat

Székhely:

7761 Kozármisleny, Toldi u.  42.

dr. Mikli Éva ügyvezető, szakmai vezető

Telefon:

fel