Személy- és vagyonőr

A cél, olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek a tanfolyam elvégzése után a Személy- és vagyonőr munkaterület elvégzésére.

0BEIRATKOZOTT TANULÓK
  Jelentkezés
  Képzés megnevezése Személy- és vagyonőr
  Ágazat megnevezése Rendészet és közszolgálat
  Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 1032 Személyi és vagyonvédelem
  A szakmai képzéssel megszerezhető részszakképesítés megnevezése személy- és vagyonőr
  A képzés óraszáma  200 óra
  Megengedett hiányzás:

   

  a kontaktórák 20%-a, max.: 40 óra
  A képzésbe való bekapcsolódás, képzésben való részvétel feltételei: Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

  Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

  Képzés módja: online oktatás, az elmélet órákon a jelentkező saját otthonból vehet részt
  Képzési napok: Szombat délelőtt megállapodás szerint hét közben, a délutáni órákban is lehetséges (munkaidő után), igény szerint
  Képzés helyszíne: Képzés on-line formában
  A képzés tervezett indítása 2022. szeptember 23.
  Képzés részvételi díja: 85.000 Ft – előzetes tudásszint beszámításával, részletfizetési lehetőséget egyéni igénylés alapján biztosítunk,
  Képzés célja A képzés célja, hogy a képzést elvégző résztvevő a képzést követően független akkreditált vizsgaközpontban sikeres képesítő vizsgát tegyen, és rendelkezzen a munkaterület ellátásához szükséges kompetenciákkal. Olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek a tanfolyam elvégzése után a Személy- és vagyonőr munkaterület elvégzésére. Bekapcsolódás lehetősége adott mindazon személyek számára, akik a bemeneti feltételekkel rendelkeznek: munkavállalók, saját elhatározásból fejlődni akarók, munkaerőpiaci támogatási programokban/ uniós támogatási formákban részesülők. A munkaerőpiac azon résztvevői, akik az Személy- és vagyonőr munkaterületen kívánnak elhelyezkedni. Ajánljuk azoknak, akik a képzésen való részvétellel új szakmai képesítés megszerzését tűzték ki célul.
  Legjellemzőbb munkaterület, munkakör leírása:  

  A személy- és vagyonőr a magánlakásban, állami, diplomáciai, önkormányzati, kereskedelmi-logisztikai létesítményekben, közterületen vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen a megbízó által a vagyonvédelmi törvény alapján, az adott szolgálati hely sajátos viszonyaira elkészített, szolgálati vagy őrutasítás alapján őr és járőrszolgálat keretében látja el feladatát. A létesítmények területére személyeket és szállítmányokat be- és kiléptet, ellenőriz, kezeli a beléptető, ellenőrző, védelmi és jelzőrendszereket. Közterületi járőrszolgálatot lát el, üzletek, elárusítóterek területén őrzést, helyszín ellenőrzést végez, riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként tevékenykedik. Sport, kulturális, politikai és egyéb tömegrendezvények biztosításában vesz részt. A rendezvény helyszínén be és kiléptetést végez, melynek keretében ellenőrzi a beléptetés jogszerűségét, felderíti a közbiztonságra különösen veszélyes és a rendező által megtiltott anyagok, eszközök,tiltott szimbólumok, pirotechnikai anyagok bevitelét. Eltávolítja a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket, szükség esetén kiürítést végez és/vagy abban közreműködik. Biztosítja megbízás alapján bankok, pénzintézetek őrzését, védelmét. Bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt a szolgálati helyén elfogja, visszatartja, az illetékes hatóságnak átadja. Intézkedése során, jogos védelmi vagy végszükség helyzetben a támadás elhárítására a szakmai szabályok betartásával kényszerítő testi erőt vagy a rendelkezésére álló támadáselhárító eszközt alkalmazhat. Létesítmény területén belül, azon kívül pénz és értékszállítást végez, szállítmánykísérési feladat végrehajtásában vesz részt. Megbízás alapján helyszínbiztosítást végez, parkoló őrként teljesít szolgálatot. Rendkívüli események időszakában, elrendelt szükséghelyzetben közreműködik, felkérésre közveszély elhárításában vesz részt, robbanóanyagok, robbanószerkezetek bűnös célú felhasználása elleni védelmi tevékenységet végez. Elemzi, értékeli a tudomására jutott információkat, amiket a számára meghatározott formában rögzít, arról jelentést tesz. A szolgálatot a meghatározott módon és formában átadja-átveszi, vezeti a szolgálati okmányokat. Vonatkozó mértékben együtt működik a kijelölt hatóságokkal, a megbízó képviselőivel. Elsősegélyt nyújt, újraélesztést, szükség esetén konfliktus és/vagy stresszkezelést végez, amelynek eredményes végzéséhez alkalmazza a megszerzett, a kialakult helyzetre vonatkozó pszichológiai módszereket.

   

  A képzés tananyagegységei: Személy és vagyonőr jogi ismeretei

  Pszichológiai és kommunikációs alapismeretek

  Objektumőrzés speciális ismeretei

  Az objektumőr intézkedéstaktikai ismeretei

  A személy- és vagyonőr szolgálatellátásának általános szabályai

  A rendezvénybiztosító őr általános és speciális feladatai

  A parkolóőr általános és speciális feladatai

  A bankőr, bolti őr általános és speciális feladatai

  Értékelés: A képzés során alkalmazott fejlesztő értékelés módjai: Kérdésfeltevés, társértékelés, önértékelés, portfólió, gyakorlati feladatmegoldás. Beszélgetés, képzésben résztvevő visszajelzései. Fejlesztő értékeléshez nem tartozik minősítés. A tanulási folyamatot támogatja.

  Résztvevő záró (szummatív) értékelésére a képzés utolsó foglalkozásán kerül sorra.

  Számonkérés formái: Írásbeli -és projekt feladat

  Írásbeli feladatlap kérdéssora feleletválasztós, felelet kiegészítős, párosítási, csoportosítási, sorba rendezési, igaz-hamis kérdéstípusokat tartalmaz.

  Projektfeladat: Személy-és vagyonőri szituációs gyakorlati feladat:

  A nem megfelelt minősítéshez tartozó követelményszint esetében egy alkalommal lehetőséget biztosítunk az értékelés megismétlésére.

  A szakképesítéssel  betölthető munkakör, foglalkozás (FEOR) személy- és vagyonőr
  Vizsga

   

   

   

   

   

   

   

  A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

  A vizsgatevékenység egy vizsgarészből áll, amely magába foglalja:

  – komplex szituációs gyakorlati feladat megvalósítását, (szükség esetén annak dokumentálását),

  – a gyakorlati feladathoz kapcsolódó kérdések szóbeli megválaszolását.

  A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása Részletes leírása a

  weboldalon érhetők el

   

  A szakmai vizsga díja A szakmai vizsga díját az akkreditált vizsgaközpont határozza meg, tervezetten min.. 50.000 Ft.
  A szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít és legalább egy munkakör betöltésére képesít.

   

  Képzés során igénybe vehető szolgáltatások: ·        Előzetes tudás felmérése

  ·        Előzetesen megszerzett tudás beszámítása

  Kedvezmények:
  • Igény szerint részletfizetési lehetőség,
  • Előzetesen tudás felmérése és a megszerzett tudás beszámítása értelmében felmentés kapható egy-egy képzési rész alól.
  • Ingyenes szakmai konzultáció, mely rugalmas időpontokban vehető igénybe
  • Képesítő vizsgára felkészüléshez on-line segítségnyújtás
  További információ kérhető 06-30-576-1313 telefonszámon dr. Mikli Éva képzésszervezőtől vagy kepzesikozpont1@gmail.com illetve miklievadr@gmail.com e-mail címen.

  Kapcsolat

  Székhely:

  7761 Kozármisleny, Toldi u.  42.

  dr. Mikli Éva ügyvezető, szakmai vezető

  Telefon:

  fel