DEMENCIA GONDOZÓ Képzés

A képzés célja, hogy a képzést elvégző résztvevő a képzést követően  független akkreditált vizsgaközpontban sikeres szakképesítő vizsgát tegyen, és rendelkezzen a munkaterület ellátásához szükséges kompetenciákkal.

0BEIRATKOZOTT TANULÓK
  Jelentkezés

  /09214001 számú Demencia gondozó megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény /

  Képzéshez ingyenesen társuló ajándék: indulatkezelési tréning, tapasztalt tréner vezetésével.

  A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés Demencia gondozó
  A programkövetelmény azonosítószáma 09214001
  Ágazat megnevezése Szociális ágazat
  Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján:  0921 Idősek és fogyatékos felnőttek gondozása
  A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés Demencia gondozó
  A képzés óraszáma 600 óra

  (Amennyiben a jelentkező a szakképesítéshez kapcsolódó munkakörben dolgozik, rendelkezik előzetes tudással,-előzetes tudás-szintfelmérő alapján- a képzés óraszáma csökkenhet.

  A pontos képzési óraszám a jelentkező előzetes tudásszint- felmérését követően kerül meghatározásra

   

  Megengedett hiányzás:

   

  a kontaktórák 20%-a, 120 óra
  A képzésbe való bekapcsolódás, képzésben való részvétel feltételei: Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

  Szakmai előképzettség:

  Szociális és egészségügyi területen szerzett alapképesítés:

  A 12/2020. kormányrendelet szerint:

  ● Szociális ápoló és gondozó (4 0923 22 03)

  ● Szociális és rehabilitációs szakgondozó (5 0923 22 06)

  ● Szociális és mentálhigiénés szakgondozó (5 0923 22 05)

  ● Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens (5 0923 22 04)

  ● Ápoló (5 0913 03 01)

  ● Egészségügyi asszisztens (5 0913 03 02)

  ● Gyakorló ápoló (5 0913 03 04)

  ● Rehabilitációs terapeuta (5 0923 03 09)

  A 150/2012. (VII. 06.) Kormányrendelet szerint:

  ● 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens

  ● 32 723 01 Ápolási asszisztens

  ● 55 723 01 Ápoló

  ● 54 720 01 Egészségügyi asszisztens

  ● 55 762 01 Foglalkozás-szervező

  ● 55 723 07 Geriátriai és krónikus beteg szakápoló

  ● 55 762 02 Gerontológiai gondozó

  ● 52 723 01 Gyakorló ápoló

  ● 54 723 02 Gyakorló ápoló

  ● 52 720 03 Gyakorló gyógyszertári asszisztens

  ● 52 723 03 Gyakorló mentőápoló

  ● 54 723 01 Gyakorló mentőápoló

  ● 55 723 11 Mentőápoló

  ● 55 762 05 Szenvedélybeteg gondozó

  ● 54 762 02 Szociális asszisztens

  ● 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló

  ● 54 762 03 Szociális szakgondozó

  139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről

  ● szociális munkás

  ● okleveles egészségügyi szociális munkás

  ● okleveles szociális munkás

  ● gyógytornász

  ● fizioterapeuta

  ● okleveles rehabilitációs szakember

  ● mentálhigiénikus

  ● diplomás ápoló

  ● szociálpedagógus

  ● szociális menedzser

  ● gerontagógus

  Egészségügyialkalmassági követelmény:     nem szükséges

  Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

  Idősellátással foglalkozó személyes gondoskodást nyújtó alap- vagy szakosított intézményben gondozó, ápoló, vezető gondozó, vezető ápoló, terápiás munkatárs (korábban: szociális és mentálhigiénés munkatárs) munkakörben eltöltött összefüggő 1 év szakmai gyakorlat. A gyakorlati időbe nem számít bele: a GYED, GYES időszaka, a harminc napnál hosszabb ideig tartó fizetés nélküli szabadság időtartama, továbbá minden olyan időszak, amikor munkabér kifizetésére nem ált fenn jogosultság.

  Képzés módja: online oktatás.

   

  Képzési napok: Szombat délelőtt megállapodás szerint hét közben, a délutáni órákban is lehetséges (munkaidő után), igény szerint.
  Képzés helyszíne: online
  A képzés tervezett indítása 2022. szeptember
  Képzés részvételi díja: 160.000 Ft, részletfizetési lehetőséggel.
  Képzés célja A képzést elvégző résztvevő a képzést követően független akkreditált vizsgaközpontban sikeres szakmai vizsgát tegyen, és rendelkezzen a munkaterület ellátásához szükséges kompetenciákkal. Olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek a tanfolyam elvégzése után Demencia gondozó munkaterület elvégzésére
  Legjellemzőbb munkaterület, munkakör leírása: A demencia gondozó egy interprofesszionális (különböző szakmák képviselőinek együttműködése egy cél elérése érdekében) csapat tagja. A demenciával élő személyek komplex ellátása során együttműködik más szakmák képviselőivel. Felismeri a demencia betegség korai tüneteit, azaz a demencia magatartási és pszichológiai és a megváltozott viselkedést. Segítséget nyújt a kognitív zavarok enyhítésében. A gondozás során alkalmazza a hatékony kommunikáció eszközeit, mint pl.: segítés, megértés, képességek erősítése, felnőttként kezelés, bátorítás, tiszteletadás. Felismeri a mindennapi tevékenység zavarait. Partneri együttműködést alakít ki a gondozott családjával. Kompetencia határokon belül hatékonyan beavatkozik a prehospitális veszélyhelyzetek során. Felismeri az abúzus jeleit és javaslatot tesz azok megelőzésére. Megérti és támogatja a demenciával élő személy spirituális igényét. Segítő tevékenysége során alkalmazza a személyközpontú gondozás módszereit. Csoportfoglalkozásokat szervez és bonyolít, a megismert gyakorlatok alkalmazásával. Javaslatokat tesz a demenciával élő személy otthoni és intézményi környezetének biztonságossá tételére. Betartja az elsajátított etikai normákat.
  A képzés tananyagegységei: ·        Demenciával élő személyek ápolása, gondozása

  ·        Személyközpontú gondozás és kísérés

  ·        A demencia gondozás adminisztrációs feladatai

  Értékelés: A képzés végén záróértékelésre kerül sor, amely a független akkreditált vizsgahelyen lebonyolításra kerülő szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek megfelelően kerül megszervezésre, segítve a vizsgaközpontban lebonyolításra kerülő vizsgára való felkészülést.

  Számonkérés formái: szóbeli és/vagy írásbeli és/vagy gyakorlati feladatok.

  Minősítés: Megfelelt vagy Nem felelt meg.

  A nem megfelelt minősítéshez tartozó követelményszint esetében egy alkalommal lehetőséget biztosítunk az értékelés megismétlésére.

  A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése: demencia gondozó

  A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  1/2000 (I.7) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 6. § (5a) bekezdés d) pont

  Vizsga

  A programkövetelmény teljesítését mérő szakmai vizsga

   

  A képzés elvégzéséről a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből kinyomtatott „Tanúsítványt” kap a résztvevő.

  Szakmai vizsgára – a Tanúsítvány birtokában lehet jelentkezni az akkreditált vizsgaközpontba, amelynek szervezését a képző vállalja.

  A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása A képesítő vizsga 2 részből áll: írásbeli, projekt.

  Írásbeli vizsga A demencia gondozás alapismeretei témakörből, egy feleletválasztós és feleletalkotós tesztsor (tesztlap) alapján, amely  30 kérdést tartalmaz.

  Projektfeladat

  Vizsgarészek:

  1) Záródolgozat bemutatása

  2) Szóbeli prezentáció

  A záródolgozat főbb fejezetei:

  A.) A gyakorló intézmény bemutatása: általános ismertető az SZMSZ alapján, személyi és tárgyi jellemzők bemutatása, maximum 1 oldal terjedelemben.

  B.) A gyakorló intézményben a demens ellátás protokolljának bemutatása, maximum 2 oldal terjedelemben.

  C.) Egy kiválasztott demenciával élő személy és a körülötte végzett gondozási tevékenység bemutatása. A kiválasztott demenciával élő személy szükségletei listájának feltérképezése ápolási és gondozási szemszögből, gondozási- és foglalkoztatási terv készítés maximum 7 oldal terjedelemben.

  A záródolgozat mellékletét kell, hogy képezze az összefüggő 80 órás szakmai gyakorlat naplója és az arról szóló igazolás..

  A képesítő vizsga projektfeladat részletes leírása a https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/09214001_demencia_gondozo_20200720_keszpdf-1608624913904.pdf weboldalon érhetők el //09214001 számú Demencia gondozó megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény /

   

  A képesítővizsga díja A képesítővizsga díját az akkreditált vizsgaközpontba fizeti a vizsgára jelentkező, amelyet a Vizsgaközpont határozz meg, minimum 50 000 Ft).
  A szakképesítés megszerzéséről kiállított képesítő bizonyítvány államilag elismert önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.
  Képzés során igénybe vehető szolgáltatások: ·        Előzetes tudás felmérése

  ·        Előzetesen megszerzett tudás beszámítása

  Kedvezmények:
  • Igény szerint részletfizetési lehetőség,
  • Előzetesen tudás felmérése és a megszerzett tudás beszámítása értelmében felmentés kapható egy-egy képzési rész alól.
  • Ingyenes szakmai konzultáció, mely rugalmas időpontokban vehető igénybe
  • Szakmai vizsgára felkészüléshez on-line segítségnyújtás
  További információ kérhető 06-30-576-1313 telefonszámon dr. Mikli Éva képzésszervezőnél vagy kepzesikozpont1@gmail.com illetve miklievadr@gmail.com e-mail címen.

  Kapcsolat

  Székhely:

  7761 Kozármisleny, Toldi u.  42.

  dr. Mikli Éva ügyvezető, szakmai vezető

  Telefon:

  fel